„uSAMODZIELNIeni finansowo” to projekt wsparcia dla osób, działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej i ich rodzin biologicznych z całej Polski, w tym zwłaszcza:
– koordynatorów pieczy zastępczej,
– asystentów rodziny,
– opiekunów usamodzielniania,
– opiekunów zastępczych,
– wolontariuszy,
– wolontariuszy seniorów.